Kişisel Verilerin Korunması Hakkında

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu bilgilendirme yazısı ile sizlere, Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddeleri başta olmak üzere Kanun çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kanun gereğince, kişisel verileriniz, Tarafımızca Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 5. Maddesin c) bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” Sebebiyle Kanun’un izin verdiği ölçüde işlenebilecektir.

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları: Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘in ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçları dahilinde işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları: Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, TC Kimlik No, E-posta, Telefon ve Adres bilgileri

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, internet ve mobil uygulamalarımız aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması: Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde tarafımıza yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

a. İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

d. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

e. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,.

f. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

g. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

h. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

i. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması: Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için internet sitesinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

● Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Büyükdere Cd. Nurol Plaza B Blok No:255/802 Kat:8, 34398 Sarıyer, İstanbulTürkiye adresine iletilmesi

● Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak osmanlimenkul@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi

● Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır. Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.