Satış Sözleşmesi

SATIŞ SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİLENDİRME FORMU

İşbu Satış Sözleşmesi Ön Bilgi Formu (aşağıda bilgileri yer alan) Satıcı' nın, (aşağıda bilgileri yer alan) Sipariş Veren/Alıcı'ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak akdedilmesi planlanan Satış Sözleşmesi’ne (“Sözleşme”) ilişkin olarak, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (“Mevzuat”) hükümleri gereğince tarafınızın bilgilendirme amacıyla hazırlanmış ve onayınıza sunulmuştur.

İş bu ön bilgilendirme formunu kabul etmekle Alıcı, sözleşme konusu siparişi onayladığı takdirde sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceğini ve bu konuda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SATICI’NIN GÜNCEL TANITICI BİLGİLERİ:

Ticaret Unvanı: Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Mersis Numarası: 0470008738800016

İnternet Sitesi : www.market.borsadirekt.com

Telefon : 0212 366 88 00 / 0212 328 40 70

Merkez Adresi: Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. No: 255/802 Sarıyer/İstanbul

Sözleşme’yi onaylamadan önce, sahip olduğunuz hak ve yükümlülüklere ilişkin olarak özellikle aşağıda yer alan hususlara dikkatinizi çekmek isteriz.

SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ

Sözleşme ile sunulacak ürünlerin temel özellikleri İnternet Sitesi’nde ve ayrıca ürüne ilişkin ilan sayfasında ve sipariş özeti sayfasında detaylı olarak yer almaktadır. İlgili ürünün temel özelliklerini İnternet Sitesi üzerinden inceleyebilirsiniz.

ÖDEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

Listelenen ve İnternet Sitesi’nde her bir ilgili ürün özelinde ilan edilen fiyatlar o ürünün satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.

Sözleşme konusu mala ilişkin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki şekildedir:

Ürün Açıklaması

Adet

Peşin Fiyat

Toplam (KDV Dahil)

[●]

[●]

[●]

[●]

 

Sözleşme hüküm ve koşullarının onaylanması akabinde, Alıcı tarafından ödemenin gerçekleştirilmesiyle Satıcı Ürün’ü teslim ile yükümlü olacaktır. Ödeme, İnternet Sitesi’nde ve ödeme sayfasında belirtilen şekillerde gerçekleştirilebilecektir. Alıcı işbu Sözleşmede öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Sözleşmeden kaynaklanan her türlü ücret, komisyon, vergi ve sair giderleri zamanında ödemekle yükümlüdür.

Sözleşme ile İnternet Sitesi’nde size sunulacak ürünlere ilişkin usul ve esaslar ile tarafların hak ve düzenlenmektedir ve Sözleşme menfaatinize aykırı olabilecek aşağıda başlıca sayılan hükümleri içermektedir:

Madde 3 (Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri) kapsamında, Sözleşme kapsamında sunulacak ürünlere istinaden doğacak ürün bedelini ödeme sorumluluğunuza ilişkin hükümler yer almaktadır.

Madde 4 (Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri) kapsamında, İşbu Sözleşme kapsamında Satıcı’nın sorumlu olmayacağı haller, ve bu kapsamda doğabilecek yükümlülükleriniz ve sorumlu olabileceğiniz haller düzenlenmektedir.

 

Madde 6 (Sözleşme’nin Sona Ermesi) kapsamında, İşbu Sözleşme’nin Taraflarca feshedilebileceği haller ve bu haller kapsamında yöneltilebilecek talepler, tarafınızca cayma hakkının kullanılma koşulları düzenlenmiştir.

 

CAYMA HAKKI

Alıcı, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 1(bir) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.

Cayma hakkının kullanılması için 1 günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün Sözleşme’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler

Alıcı’nın istekleri veya açıkça onun kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibariyle geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar ve Alıcı tarafından ambalajının açılmış olması şartıyla, ses veya görüntü kayıtları, yazılım programları ve bilgisayar sarf malzemelerinin iadesi Yönetmelik gereği mümkün değildir.

UYUŞMAZLIK ÇÖZÜMÜ

İşbu Sözleşme’den doğacak uyuşmazlıkalrda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Alıcı’nın mal veya hizmeti satın aldığı ve ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetleri ile Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

Alıcı şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir. 2021 yılı için öngörülen parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır:
i.  Değeri 7.550,00 (yedi bin beş yüz elli) TL’nin altında olan uyuşmazlıklarda ilçe tüketici hakem heyetlerine,

ii.  Büyükşehir statüsünde bulunan illerde ise değeri 7 bin 550 TL (yedi bin beş yüz elli) ile 11 bin 330 TL (on bir bin üç yüz otuz) arasındaki uyuşmazlıklarda il tüketici hakem heyetlerine başvuru yapılmaktadır.

İşbu Sözleşme ticari amaçlarla yapılmaktadır.

SÖZLEŞMENİN FESHİ

Taraflar Sözleşme madde 6’da öngörülen varlığı halinde karşı Taraf’ı bilgilendirmek suretiyle Sözleşme’yi feshedebileceklerdir.

Alıcı haklı sebeple sözleşmeyi sona erdirmek istediği takdirde, buna ilişkin talebini internet üzerinden belirtilen iletişim adreslerine ya da yazılı olarak bu iradesini bildirmesi gerekmektedir.

Alıcı, İnternet Sitesinde Sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

Alıcı; işubu Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmekle, mesafeli sözleşmelerin akdinden önce, Satıcı tarafından Alıcı'ya verilmesi gereken adres, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikler, ürünlerin vergiler dahil fiyatı, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini teyit etmiş olur.

Alıcı:

Ad Soyad:

İmza:

 

SATIŞ SÖZLEŞMESİ

      1.     Taraflar
      1.1.  İşbu Satış Sözleşmesi (bundan böyle kısaca "Sözleşme" olarak anılacaktır),

(i)              Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (“Satıcı”)

 ile

(ii)            Bilgileri imza sayfasında yer alan Alıcı (aşağıda tanımlandığı üzere)

arasında aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

Alıcı ve Satıcı işbu Sözleşme kapsamında birlikte “Taraflar” ve ayrı ayrı “Taraf” olarak anılacaklardır.

      2.     Tanımlar

İşbu Sözleşme’nin uygulanmasında ve yorumlanmasında aşağıda yazılı terimler,

Alıcı:  İşbu Sözleşme ile kendisine ürün sunulmasını talep eden ve karşılığında öngörülen bedeli ödemeyi taahhüt eden gerçek ya da tüzel kişiyi,

İnternet Sitesi: https://market.borsadirekt.com/ adresini,

Ürün/Ürünler: Sözleşme ile sunulacak ve temel özellikleri İnternet Sitesi’nde ve ayrıca ürüne ilişkin ilan sayfasında ve sipariş özeti sayfasında detaylı olarak yer alan mal/malları,

ifade eder.

      3.      Alıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

      3.1.   Alıcı, işlemleri gerçekleştirirken verdiği tüm bilgilerin kendisine ait, doğru, tam ve eksiksiz olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Alıcı İnternet Sitesi üzerinden yapacağı alışverişlerde kullanacağı ödeme bilgilerinin (kredi kartı, GSM numarası bilgileri ve benzeri) doğru olduğunu, bunlardan kaynaklanan hukuki ve cezai sorumlulukların kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.
      3.2.   Alıcı, İnternet Sitesi’ne üye olurken paylaştığı bilgilerinde bir değişiklik olması halinde en geç 5 (beş) gün içinde Satıcı’ya bildirecektir. Aksi halde İnternet Sitesi’nde yaptığı işlemlerde, verdiği siparişlerde değişiklik öncesi bilgiler esas alınacaktır.
      3.3.   Alıcı, işbu Sözleşme koşullarına ve yürürlükte olan mevzuata uygun davranacağını, Satıcı tarafından kendisine bu yönde bir talep veya uyarıda bulunulması halinde derhal yerine getireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. İşbu maddede düzenlenen yükümlülük Sözleşme’nin Alıcı tarafından onaylanmasının ardından yürürlüğe girebilecek mevzuat hükümlerini de kapsamaktadır.
      3.4.   Alıcı uzaktan erişim kanallarını kullanabilmek için yeterli bilgiye sahip olduğunu, hatalı kullanım ve eksik bilgisi sonucu yanlış işlem yapması veya teknolojik sebepli zarar ve ziyandan Satıcı’nın sorumlu olmayacağını kabul ve beyan eder.
      3.5.   Alıcı işbu Sözleşme’ye konu Ürün’ün bedelini seçtiği ödeme yöntemine göre derhal Satıcı’ya ödemeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Alıcı, işbu Sözleşmede öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Sözleşmeden kaynaklanan her türlü ücret, komisyon, vergi ve sair giderleri zamanında ödemekle yükümlüdür.
      3.6.   Alıcı tarafından İnternet Sitesi'nde girilen bilgilerin ve işlemlerin güvenliği için gerekli önlemler, Satıcı tarafındaki kendi sistem altyapısında, bilgi ve işlemin mahiyetine göre günümüz teknik imkanları ölçüsünde alınmıştır. Bununla beraber, söz konusu bilgiler Alıcı’ya ait cihazlardan girildiğinden Alıcı tarafından korunmaları ve ilgisiz kişilerce erişilememesi için, virüs ve benzeri zararlı uygulamalara ilişkin olanlar dahil, gerekli tedbirlerin alınması sorumluluğu Alıcı’ya aittir.
      3.7.   Ürünün, Satıcı’dan kaynaklanan sebepler dolayısıyla Sözleşme ile belirlenen ya da kendisinden beklenebilecek objektif koşulları sağlamaması ve ayıplı olarak sunulması halinde, Alıcı ilgili mevzuattan doğan hakları kapsamında Sözleşmeden dönülmesi, Sözleşme konusu Ürün’ün varsa emsali ile değiştirilmesini veya mümkünse Ürün’deki ayıbın giderilmesi haklarından birini ürünü teslim aldıktan sonra makul süre içerisinde yapacağı muayeneyi takiben ya da sonradan ortaya çıkan ayıplarda tespit edilmesi üzerine, Satıcı’ya derhal bildirmek kaydıyla kullanabilir.

      4.      Satıcı’nın Hak ve Yükümlülükleri

      4.1.   Sözleşme konusu Ürün, her bir ürün için Alıcı'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak internet sitesinde yer ön bilgiler içinde açıklanan süre içinde ALICI veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir.
      4.2.   Satıcı, Sözleşme konusu Ürün’ün sağlam, eksiksiz, Sözleşme’de ve siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
      4.3.   Satıcı, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve farklı fiyatta bir Ürün tedarik edebilir.
      4.4.   Satıcı, sipariş konusu Ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, Sözleşme’den doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan Alıcı’ya bildirir ve 10 (on) günlük süre içinde ürün bedelini Alıcı’ya iade eder.
      4.5.   Satıcı mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu Ürün’ü süresi içinde teslim edemez ise, durumu Alıcı'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde Alıcı siparişin iptalini veya uygun olması koşuluyla teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini talep edebilecektir. Satıcı’nın kendi kusuru olmaksızın ortaya çıkan bu mücbir sebep hallerinden dolayı işbu Sözleşme kapsamında herhangi bir sorumluluğu doğmayacağı konusunda Taraflar mutabık kalmışlardır.

      5.      Sözleşme Bedeli

      5.1.   
İşbu Sözleşme ile Alıcı’ya sunulacak aşağıda bilgileri yer alan Ürün ve karşılığında Alıcı tarafından ödenmekle yükümlü olunan ürün bedeli aşağıda belirtilmiştir. Alıcı’nın ödeme yöntemine bağlı olarak, ilgili ödeme kuruluşlarınca uygulanabilecek ilave tutarlar, Ürün’e ilişkin ödeme ekranında görülebilecektir.

Ürün

Adet

Ödenecek Tutar

[●]

[●]

[●]

 

      5.2.   Alıcı tarafından ilgili Ürün bedelinin ödenmesi akabinde Satıcı ilgili Ürün’ün teslimi ile yükümlü hale gelir. Alıcı tarafından herhangi bir nedenle Ürün bedeli ödenmez veya gerçekleştirilen ödeme işlemi daha sonra iptal edilir ise, Satıcı işbu Sözleşme kapsamında ilgili Ürün’ün teslimi yükümlülüğünden herhangi bir tazminat ödeme yükümlülüğü doğmaksızın kurtulmuş kabul edilir.
      5.3.   Ürün’ün tesliminden sonra Alıcı'ya ait kredi kartının Alıcı'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini Satıcı'ya ödememesi halinde, Alıcı kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünü 3 gün içinde Satıcı'ya iade etmek zorundadır. Bu takdirde nakliye giderleri Alıcı'ya aittir.
      5.4.   Sözleşme ile öngörülen Ürün bedelinin ödenmesi kapsamında Alıcı’nın tercih edeceği banka ya da diğer ödeme kuruluşu tarafından çeşitli kapmayanlar gibi farklı ödeme planlarının sunulması tamamen banka ya da diğer ödeme kuruluşlarının inisiyatifindedir. İnternet sitesinde ayrıca yayımlanmayan bu tür kampanyalardan dolayı Satıcı hiçbir koşulda sorumlu tutulamayacaktır.

      6.      Sözleşme’nin Sona Ermesi
      6.1.   Sözleşme konusu Ürün bedelinin Alıcı tarafından seçilen ödeme yöntemine göre öngörülen süre içerisinde derhal ödenmemesi halinde Satıcı Sözleşme’yi karşı Taraf’a bildirmek suretiyle tek taraflı olarak derhal feshetme yetkisine sahiptir.
      6.2.   Sözleşme madde 3.3’te öngörülen halde ya da Alıcı’ya bildirilen teslimat koşullarına açıkça aykırı olarak ilgili Ürün’ü teslim borcunun ifa edilmemesi halinde Alıcı Sözleşme’yi karşı Taraf’a bildirmek suretiyle tek taraflı olarak derhal feshetme yetkisine sahiptir.
      6.3.   Taraflar, Sözleşme’nin işbu maddede öngörülen haller kapsamında haklı sebebe dayanarak feshedilmesi halinde, karşı taraf, fesheden Taraf’ın tüm kayıp ve zararlarını derhal tazmin etmekle yükümlü olacaklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

      6.4.    Cayma Hakkı
      6.4.1. 
Alıcı, mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, Ürün’ün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 1(bir) gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir.
      6.4.2. Cayma hakkının kullanılması için 1 günlük süre içinde Satıcı'ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün Sözleşme’nin 6. madde hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır.

      6.5.    Ürün’ün Alıcı Tarafından İadesi
      6.5.1. 
Cayma hakkının kullanılması halinde, 3. kişiye veya Alıcı’ya teslim edilen Ürünün faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır) iade edilecek Ürünler’in kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak Satıcı’ya teslim edilmesi gerekmektedir.
      6.5.2. Satıcı, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 (on) günlük süre içerisinde toplam bedeli ve Alıcı’yı borç altına sokan belgeleri Alıcı’ya iade etmek ve 20 (yirmi) günlük süre içerisinde Ürün’ü iade almakla yükümlüdür.
      6.5.3  Alıcı’nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa Alıcı kusuru oranında Satıcı’nın tüm kayıp ve zararlarını ilk talep üzerine derhal, defaten ve nakden tazmin etmekle yükümlüdür.

      6.6.    Ürün Bedeli’nin İadesi
      6.6.1. 
Alıcı'nın Sözleşme’yi sona erdirmesi ya da siparişi iptal etmesi halinde ödediği Ürün bedeli 10 (on) gün içinde kendisine nakden ve defaten ödenir. Alıcı’nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, Ürün tutarı, siparişin Alıcı tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. Bu tutarın bankaya iadesinden sonra Alıcı hesaplarına yansıması tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, Alıcı, olası gecikmeler için Satıcı’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının mümkün olamayacağını ve Satıcı tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından Alıcı hesabına yansıtılmasının ortalama 2 ile 3 haftayı bulabileceğini şimdiden kabul etmektedir.
      6.6.2. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle Satıcı tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.
      6.6.3. Cayma hakkı nedeniyle iade edilen Ürünün satıcıya geri gönderilirken ödenen kargo bedeli yurtiçi siparişlerinde Satıcı tarafından yurtdışı siparişlerinde Alıcı tarafından karşılanacaktır. Satıcı ürün satarken Alıcı'dan tahsil ettiği kargo ücretini iade etmez.


      7.      Uygulanacak Hukuk
      7.1.  
İşbu Sözleşme’nin yorumlanması, düzenlenmesi ve yürürlüğü, her bakımdan Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacaktır.
      7.2.   Sözleşme’ye taraf olan Alıcı’nın şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını tüketici mahkemelerine veya tüketici hakem heyetine yapmaları mümkündür.

      8.      Delil Sözleşmesi
      8.1.   
Taraflar, aralarında çıkabilecek her türlü uyuşmazlıkta Satıcı’nın cari hesap dökümleri, defter ve kayıtları ile telefon, bilgi işlem, kayıt ve çıktılarının 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin ve tek bağlayıcı delil teşkil edeceği hususunda mutabıktırlar.
      8.2.   Alıcı, Satıcı’nın yetkilileri ve personeli ile yapacağı tüm telefon konuşmalarının kaydedilebileceğini ve bu kayıtların münhasır delil niteliği taşıyacağını kabul ve beyan eder.

      9.      Tadil ve Feragat
      9.1.   
Alıcı, yurtiçi ve yurtdışı mevzuatta ve ilgili düzenleyici kurumlar tarafından, karşı kurum ve kuruluşlarla yapılmış sözleşmelerde, kullanılan işlem platformlarında vb. gibi uygulanması zorunlu bir değişiklik yapıldığı takdirde; herhangi bir bildirimde bulunmaya gerek olmaksızın ve yukarıda belirtilen 3 (üç) iş günlük süre beklenmeksizin söz konusu değişikliklerin derhal kendisine uygulanabileceğini beyan ve kabul eder.
      9.2.   Alıcı’nın işbu maddede düzenlenen değişikliler ile bağlı olmak istememesi halinde Sözleşme madde 7 hükümleri çerçevesinde işbu Sözleşme’yi feshetmesi mümkündür.
      9.3.   Sözleşme’de aksi açıkça belirtilmediği sürece, Satıcı sahip olduğu hakların ve yetkilerin kullanılmakta gecikilmesi ya da kullanılmaması mevzu bahis haktan vazgeçildiği veya feragat edildiği anlamına gelmeyeceği gibi, Alıcı’yı da sözleşmesel ve kanuni sorumluluk ve yükümlülüklerinden kurtarmaz, bu sorumluluk ve yükümlülükleri azaltmaz.

      10.     Bölünebilirlik
      10.1.  İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmü, maddesi veya koşulunun herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple tamamen veya kısmen geçersiz, yasadışı veya ifa edilemez olması veya sayılması halinde, bu durum, diğer hükümlerin, maddelerin veya koşulların geçerliliğini ve ifa kabiliyetini kesinlikle etkilemeyecek veya bozmayacak ve diğer hükümler, maddeler veya koşullar tam olarak yürürlükte kalacaktır.

      11.     Yürürlük
      11.1.  İşbu Sözleşme’ye taraf olarak, Sözleşme'nin tamamını okuduğunuzu, içeriğini bütünü ile anladığınızı ve tüm hükümlerini onayladığınızı kabul, beyan ve taahhüt etmektesiniz.  Sözleşme Alıcı tarafından onaylanması ile birlikte yürürlüğe girmektedir.
      11.2.  Sözleşme'nin şartlarını kabul etmeyen Alıcı’ların İnternet Sitesi’ni ve İnternet Sitesi üzerinden sağlanan servisleri kullanmamaları gerekmektedir. Aksi halde doğmuş ya da doğacak olan zararlardan Satıcı sorumlu tutulamaz.

 

Alıcı:

Ad Soyad:

İmza:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA BİLGİLENDİRME

 

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. olarak, 07 Nisan 2016 tarihinde yürürlüğe giren 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, Veri Sorumlusu sıfatıyla hazırladığımız işbu bilgilendirme yazısı ile sizlere, Kanun’da yer alan “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ve “İlgili Kişinin Hakları” başlıklı 11. Maddeleri başta olmak üzere Kanun çerçevesinde; kişisel verilerinizin hangi amaçla işlenebileceği, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceği, kişisel verilerinizin toplanmasının yöntemi ve hukuki sebebi ile ilgili olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.

 

Kişisel Verilerin İşlenmesinin Hukuki Sebepleri: Kanun gereğince, kişisel verileriniz, Tarafımızca Veri Sorumlusu sıfatıyla, Kanun’un 5. Maddesin c) bendinde belirtilen “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması.” Sebebiyle Kanun’un izin verdiği ölçüde işlenebilecektir.

 

Kişisel Verilerin İşleme Amaçları: Kişisel verileriniz, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden ilgili kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için ilgili iş birimleri tarafından gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.‘in ve Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini ve bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak amaçları dahilinde işlenmektedir.

 

Kişisel Verilerin Paylaşılabileceği Taraflar ve Paylaşım Amaçları: Kişisel verileriniz, Kanun’un

 1. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde ve yukarıda belirtilen işleme amaçları doğrultusunda Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temini amaçları dahilinde Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.’nin iş ortakları ve tedarikçileri ile hukuken yetkili kurum ve kuruluşlar ile hukuken yetkili özel hukuk tüzel kişileriyle paylaşılabilecektir.

 

İşlenen Kişisel Veriler: Ad, Soyad, TC Kimlik No/Yabancı Uyruk No, E-posta, Telefon ve Adres bilgileri

 

Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, internet ve mobil uygulamalarımız aracılığı ile toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler Kanun’un

 1. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu metinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 

 

Veri Sahiplerinin Hakları ve Bu Hakların Kullanılması: Kanun’un “İstisnalar” başlıklı 28. maddesinde öngörülen haller saklı kalmak kaydıyla, Kanun’un 11. maddesi çerçevesinde tarafımıza yazılı olarak başvurarak kişisel verilerinizin;

 

 1. İşlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş ise düzeltilmesini isteme,.
 6. Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,
 8. Kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahip bulunmaktasınız.

 

 

Veri Sahipleri Tarafından Hakların Kullanılması: Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için internet sitesinde yer alan “Kişisel Veri Sahibi Tarafından Veri Sorumlusuna Yapılacak Başvurulara ilişkin Form”u kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, aşağıdaki yöntemlerden biri ile gerçekleştirilecektir:

 • Formun doldurularak ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Büyükdere Cd. Nurol Plaza B Blok No:255/802 Kat:8, 34398 Sarıyer, İstanbul- Türkiye adresine iletilmesi
 • Formun 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu kapsamında düzenlenen güvenli elektronik imza ile imzalanarak osmanlimenkul@hs03.kep.tr adresine kayıtlı elektronik posta ile gönderilmesi
 • Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen bir yöntemin izlenmesi

 

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz (30) gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından öngörülen ücret tarifesi üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş., başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.